The Coronavirus Impact on Cyber Sec

דברי פתיחה
יהודה קונפורטס
שינוי תפיסת הפרטיות
גיא מזרחי
החולייה החלשה: סיכון הסייבר בתקופת משבר הקורונה
גיא דגן
איום הסייבר בצל הקורונה: מגמות ותובנות
רם לוי
ההשפעה של תקופת הקורונה על התנהלות מנהלי אבטחת מידע בנוף הגלובלי
אייל עסילה
שאלות ותשובות
יהודה קונפורטס
Open Accessibilty Menu